ООУ
КИРЕ ГАВРИЛОСКИ - ЈАНЕ

НАЈДОБРО МЕСТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ ЗНАЕЊА

Безбедноста пред се !

Отворањето на училиштата .....

Што нуди училиштето ...

Наш приод кон учениците

Ние како наставен кадар ....

Посветеност 

Учениците се светост .... ја користиме наставната програма која е дадена од Министерството за Образование. Но за да го прошириме знаењето ...

Настава

Нашето училиште ја нуди следнава наставна програма ...

Најнови вест

Секогаш навремено ве известуваме за најновите вести поврзани со нашето училиште.

Вестите ни се поделени во 4ри категории и тоа ...

 За родителите

Драги родители...

ООУ Кире Гаврилоски-Јане

60

Години постоење

45

Наставен кадар

100

%

Задоволни родители