НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

2.

Хемија

5.

Биологија

6.

Природни науки

7.

Информатика

8.

Вештини на живеење

9.

Француски јазик

11.

Германски јазик

12.

Географија

13.

Ликовно образование

14.

Македонски јазик

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

1.

Прво одделение

2.

Второ одделение

3.

Трето одделение

4.

Четврто одделение

5.

Петто одделение