СТРУЧНА СЛУЖБА

Благајник
Зоран Бунтески

Социолог
Снежана К.Шубеска

Дефектолог
Симона Т.Стојаноска

Педагог
Весна Зероска

Психолог
Орнела Змејкоска

Секретар
Мира Трајкоска

Економист
Кети Јованоска

Библиотекар
Анеза Д.Биноска