НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ

1.

Прво одделение

2.

Второ одделение

3.

Трето одделение

4.

Четврто одделение

5.

Петто одделение

2.

Хемија

4.

Историја

5.

Биологија

6.

Природни науки

7.

Информатика

8.

Вештини на живеење

9.

Француски јазик

10.

Англиски Јазик

11.

Германски јазик

12.

Географија

13.

Ликовно

14.

Македонски