КОНТАКТ

Контакт

Благодариме што пративте!

ул. Јоска Јорданоски бр 46 - Прилеп

oou.kgjane@yahoo.com
048/427-604

Придружете ни се на социјалните мрежи

Facebook_logo_(square).png