top of page

Месец за борба против зависности

Месец за борба против зависности!

За живот без зависности

По наставните предмети Вештини за живеење и унапредување на здравјето, нашите ученици од VII-2, VII-3, VII-5 со нивниот наставник Менде Станојоски изработија едукативни проекти.

#месецзаборбапротивзависности6 views

Recent Posts

See All
bottom of page