Состанок на Училишен парламент

На денешниот состанок на Училишниот парламент на демократски начин по пат на тајно гласање за претседател беше избрана ученичката Марија Јорданоска од IX2одд. додека за нејзин заменик беше избран ученикот Христијан Лазоски од IX4одд. Се избраа и координатори за сите одделенија, комисија за следење на избор на претседател и заменик претседател и записничар на Училишниот парламент.

Им честитаме на сите ученици и им посакуваме плодна учебна година, исполнета со многу ученички иницијативи кои ќе го подобрат животот во нашето училиште!4 views